Vés al contingut

Estudis

GESPA – Grup d’Enginyeria i Simulació de Processos Ambientals

2021 SGR 00321

Coordinador

La recerca del GESPA s’emmarca dins de les temàtiques de sostenibilitat ambiental des d’una perspectiva transversal. El GESPA és un grup consolidat SGR per la Generalitat de Catalunya (2021 SGR 00321) i està constituït per un equip de científics multidisciplinar que combinen l’enginyeria química, la biotecnologia i l’anàlisi química amb un enfocament teòric-experimental per avançar en la sostenibilitat de la nostra societat.

L’objectiu és donar resposta als reptes actuals de la societat: canvi climàtic i descarbonització, escassetat d’aigua, economia circular i sostenibilitat.Les principals línies de recerca del grup són:

 • Mitigació de l’impacte dels gasos d’efecte hivernacle. Captura i conversió de CO2 mitjançant processos d’adsorció, catàlisi, plasma i radiofreqüència. Estudi de la recuperació i reutilització de gasos fluorats mitjançant nous solvents alternatius i adsorció.
 • Tecnologies sostenibles per a la reutilització d’aigua. Desenvolupament de nous processos d’oxidació avançada, adsorció, biològics i de membrana posant el focus en l’eliminació de contaminants orgànics persistents i emergents i bacteris resistents als antibiòtics.
 • Economia circular i sostenibilitat energètica. Predicció de la formació de dioxines en processos de valorització de residus, anàlisi de l’impacte de l’electrificació en l’automoció i desenvolupament de nous materials i aplicacions a partir de residus agro-industrials.
 • Anàlisi de sostenibilitat i millora de processos. Ús de diferents eines com anàlisi de cicle de vida (ACV), simulació de processos i dinàmica computacional de fluids per la millora ambiental de processos. Aplicació de la química de flux (flow chemistry) per a la millora i optimització de la sostenibilitat i seguretat de processos químics.
 • Anàlisi de contaminants emergents i persistents. Anàlisi en diferents matrius ambientals de compostos farmacèutics i contaminants orgànics persistents, així com altres substàncies emergents com cianotoxines i microplàstics. Desenvolupament i aplicació de tècniques òmiques i quimiomètriques per a l’estudi dels efectes de la contaminació.
 • Microbiologia ambiental. Anàlisi de microorganismes patògens, detecció de bacteris i gens de resistència mitjançant biologia molecular i qPCR, assajos respiromètrics, de toxicitat i biodegradabilitat.
 • En aquest entorn GESPA realitza les seves activitats de R+D i transferència de tecnologia en les línies:

  • Economia Circular: Captura i utilització de CO2, reutilització d’aigües, desenvolupament de bioplàstics
  • Anàlisi de sostenibilitat: Anàlisi de cicle de vida, Petjada de carboni i Petjada hídrica
  • Digital Twins: Simulacions de processos sostenibles
  • Anàlisi de la biodegradabilitat de residus sòlids
  • Avaluació del potencial bactericida i fungicida de tecnologies d’irradiació
  • Anàlisi química avançada: Cromatografia i espectrometria de masses per la determinació a nivells d’ultra-traça de contaminants persistents i emergents en matrius ambientals i alimentàries

Membres

Projectes d'investigació