Vés al contingut

Estudis

Doctorat en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS)

IQS School of Management, la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universitat de Deusto (DBS Deusto) i la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials de la Universidad Pontificia Comillas (ICADE) han unit els seus esforços per a presentar un programa de doctorat conjunt en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat (CETIS).

Aquest programa sorgeix en el marc del Campus  d’Excel·lència Internacional Aristos Campus Mundus 2015, la iniciativa del qual és fruit de l’agregació estratègica de tres universitats d’iniciativa social (la Universitat de Deusto, la Universitat Pontifícia Cometes i la Universitat Ramon Llull) i que neix, a més, amb un acord de cooperació estratègica avançada amb Georgetown University, Boston College i Fordham University.

Informació clau

Places

Barcelona: 6 Bilbao: 4 Madrid: 12 San Sebastián: 8

Idioma

El programa es pot fer completament en anglès

Àrees

Economia i competitivitat territorial Direcció d’organitzacions i competitivitat empresarial

Instal·lacions

Laboratoris de management amb tecnologia capdavantera.

Objectius

Coneix a un estudiant del doctorat

Activitats formatives

Els programes de doctorat inclouen activitats de formació investigadora tant transversal com específica de l’àmbit de cada programa. Aquestes activitats estan orientades a la formació excel·lent de nous investigadors i al desenvolupament òptim de competències en recerca.

Les activitats es distribueixen al llarg del període de formació. Estaran constituïdes per cursos, jornades, seminaris, assistència a congressos, publicació d’articles i estades de mobilitat.La programació de les activitats busca garantir l’experiència internacional dels estudiants, preferentment, mitjançant estades en universitats o centres de recerca estrangers, la realització de tesis internacionals, la participació en congressos internacionals i la intervenció de professors visitants en les activitats formatives.

 • Seminari d’ètica en recerca
 • Cursos temàtics sobre competències en recerca
 • Seminaris de recerca
 • Presentació en congressos
 • Estada en altres centres de recerca

A més de l’ oferta propia del centre, el programa interuniversitari ofereix altres activitats formatives, per part de la Universidad de Deusto i la Universidad de Comillas. Els alumnes del programa poden cursar activitats formatives de qualsevol dels centres.

Complements de formació

Els candidats que no hagin realitzat un màster de recerca o no estiguin en possessió de la suficiència investigadora o del DEA hauran de cursar una sèrie de complements formatius amb la finalitat d’aconseguir les competències metodològiques bàsiques estipulades en un màster amb aquest perfil.

Mètodes de recerca I: epistemologia de la ciència, mètodes de recerca qualitativa i redacció de textos científics (6 ECTS).

Mètodes de recerca II: recollida de dades, fonts d’informació i mètodes de recerca quantitativa (6 ECTS).

El professorat del Doctorat  en Competitivitat Empresarial i Territorial, Innovació i Sostenibilitat està format per personal docent i investigador de IQS, Deusto i Cometes.

El programa compta amb un coordinador a Deusto Business School (Universitat de Deusto) i dues coordinadores adjuntes en IQS School of Management (Universitat Ramon Llull) i en ICADE (Universitat Pontifícia Cometes).

 • El coordinador del Programa és Iñaki Peña Legazkue de la Universitat de Deusto.
 • El coordinador adjunt a IQS School of Management és Ramon Palau Saumell.
 • La coordinadora adjunta de la Universitat de Cometes és Carmen Valor Martínez.

Professorat de Deusto y Comillas

 

Línies de recerca del professorat

Tots els professors de IQS té projectes de recerca de diferents temàtiques dins dels grups de recerca de IQS School of Management. Els doctorands poden unir-se a aquests projectes per a dur a terme la seva recerca.

Veure projectes de investigació

Accés i admissió

A més dels requisits de caràcter general que tota persona ha de satisfer per a accedir als estudis de Doctorat, en el present Programa, el candidat haurà de satisfer també els requisits específics i ser acceptat per a realitzar la tesi doctoral en un grup de recerca de IQS School of Management.

Requisits específics

Haver cursat un programa màster oficial en l’àrea d’Economia i/o Empresa, preferentment de perfil investigador.

Estar en possessió del certificat d’idioma anglès nivell C1 o equivalent. Aquest nivell suposa que l’estudiant és capaç de comprendre una àmplia varietat de textos extensos i amb un cert nivell d’exigència, així com de reconèixer en ells sentits implícits; que és capaç d’expressar-se de manera fluida i espontània sense mostres molt evidents d’esforç per a trobar l’expressió adequada; que és capaç de fer un ús flexible i efectiu de l’idioma per a fins socials, acadèmics i professionals; i que és capaç de produir textos clars, ben estructurats i detallats sobre temes d’una certa complexitat, mostrant un ús correcte dels mecanismes d’organització, articulació i cohesió del text.

A més, es valorarà positivament que el candidat compti amb:

 • Excel·lents qualificacions en els seus estudis de grau.
 • Excel·lents qualificacions en els seus estudis de màster universitari en l’àrea d’Economia i/o Empresa.
 • Interès per les línies de recerca del programa de doctorat.
 • Experiència investigadora en l’àrea de coneixement (participació en projectes de recerca, publicacions, etc.) amb caràcter previ a l’ingrés en el programa de doctorat.
 • Formació contínua relacionada amb l’àmbit de l’àrea de coneixement.
 • Experiència professional o de voluntariat en l’àrea de coneixement.
 • Estades a l’estranger.
 • Objectius professionals definits, ambició investigadora i maduresa personal.
 • Disponibilitat per a desenvolupar les activitats previstes en el programa i, particularment, les estades en altres universitats i centres de recerca.
 • Una beca de recerca concedida per un organisme nacional o internacional basada en una valoració del seu curriculum vitae.

 

Candidats internacionals

Els candidats estrangers hauran d’estar en situació de poder acreditar aquests requisits de manera equivalent (còpia compulsada de la seva titulació, expedient acadèmic i si és el cas, requisits legals necessaris per a residir a Espanya).

En el cas d’estudiants amb necessitats educatives especials derivades de la discapacitat, els serveis de suport i assessorament de IQS avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

Condicions d’admissió

CRITERIS

INDICADORS

PONDERACIÓ

FONT

Titulació i expedient acadèmic (Grau)

Nota mitjana + Coincidència amb l’àrea del programa

15% + 10%

Expedient acadèmic

Titulació i expedient acadèmic (Màster)

Nota mitjana + Coincidència amb l’àrea del programa

15% + 20%

Expedient acadèmic

Domini de l’anglès

Titulació aportada i/o anglès com a llengua materna

5%

Document acreditatiu del títol i/o nacionalitat

Experiència investigadora prèvia

Publicacions i projectes

5%

Currículum vitae

Altres mèrits

– Formació Contínua

– Experiència professional o de voluntariat

– Estades a l’estranger

10%

Currículum vitae

Altres mèrits

– Objetivos profesionales

– Expectativas sobre el programa

– Actitud y madurez personal

– Dedicación prevista al programa

10%

Carta de presentació i entrevista personal

Disposar d’una beca de recerca

Concessió, durada i import

10%

Document de concessió de la beca

Tesi Doctoral

La tesi doctoral consisteix en un treball original de recerca elaborat pel doctorand en un àmbit de coneixement propi del Programa de Doctorat en el qual s’inscriu, i que li capacita per al treball autònom en l’àmbit de R+D+i.

També podran presentar-se per a la seva avaluació com a tesi doctoral un conjunt de treballs publicats pel doctorand. El conjunt de treballs haurà d’estar integrat en el pla de recerca com un treball unitari i que consti en el document d’activitats del doctorand. El conjunt de treballs haurà d’estar conformat per un mínim de tres articles publicats o acceptats, o capítols de llibre, o un llibre, havent de ser el doctorand el primer autor. Les publicacions hauran d’haver estat acceptades per a la seva publicació amb posterioritat a l’inici dels estudis de doctorat. El nombre d’autors en cadascun dels treballs inclosos no haurà de ser superior a 4.

Si ho fos, es requerirà informe detallat del director o directors de la tesi de la contribució de cadascun al treball publicat. La Comissió Acadèmica del Programa, en funció de l’informe aportat, acceptarà la tesi com a compendi de publicacions. A més de les publicacions, la tesi doctoral haurà d’incloure necessàriament: introducció en la qual es justifiqui la unitat temàtica de la tesi, objectius a aconseguir, un resum global dels resultats i la discussió d’aquests resultats i les conclusions finals.

Dipositar la tesi

Línies de recerca del doctorat

El present Programa de Doctorat s’articula entorn de dues grans línies de recerca que comprenen al seu torn diverses sub-línies. Consultar pestanya claustre per a més detall de línies de recerca dels membres del programa.

La macro-línia “Economia i competitivitat territorial” aborda recerques desenvolupades en els següents àmbits:

 • Conceptualizing and measuring aporophobia
 • Determinants, dynamics, and inequalities of human capital and educational attainment in China
 • Economic and educational inequalities in special economic zones and open cities in China
 • The links between infrastructure development, inequality, and urban sustainability
 • The links between corruption, educational inequalities and the middle income trap
Per part seva, la macro-línia “Organizational management and business competitiveness” aborda recerques en els següents camps:
 • Consumer Behavior (gamification, voice assistants, social media, food consumption, food waste reduction, vegetarian and vegan consumer behavior, tourist behavior, sport consumption, tourist behavior)
 • Services Marketing
 • E-Commerce & Retailing
 • Marketing of tourism destination
 • Resident attitudes of tourism destinations
 • Responsible and sustainable tourism
 • Strategic management (corporate, competitive, internationalization, and digital strategies)
 • Corporate social responsibility
 • Aporophobia
 • Determinants, dynamics, and inequalities of human capital and educational attainment in China
 • Data science and big data
 • Decision support systems based on artificial intelligence
 • Disruptive technologies in society’s new challenges
 • Corporate Governance
 • ESG reporting & performance
 • Investors’ reaction of any corporate event (event study method)
 • Investor’s sentiment analysis
 • Merger & acquisition (M&A)
 • Finance and fintech

Grups de Recerca IQS School of Management

Menció internacional

1. El títol de doctor podrà incloure en el seu anvers l’esment “Doctor internacional” sempre que es concorrin les següents circumstàncies:

 • Que, durant el període de formació necessari per a l’obtenció del títol de Doctor, el doctorand hagi realitzat una estada mínima de tres mesos fora d’Espanya en una institució d’ensenyament superior o centre de recerca de prestigi cursant estudis o realitzant treballs de recerca. L’estada no podrà ser al país de residència habitual del doctorand. Les estades i les activitats serà avalades pel director i autoritzades per la comissió acadèmica i s’incorporaran al document d’activitats del doctorat.
 • Que part de la tesi doctoral, almenys el resum i les conclusions, s’hagi redactat i sigui presentat en una de les llengües habituals per a la comunicació científica en el seu camp de coneixement, diferent a qualsevol de les llengües oficials a Espanya, excepte en els casos en què l’estada, informes i experts procedeixin d’un país de parla hispana.
 • Que la tesi hagi estat informada per un mínim de dos experts pertanyents a alguna institució d’educació superior o institut de recerca no espanyola.
 • Que almenys un doctor expert pertanyent a una institució d’ensenyament superior o centre de recerca estrangers i diferent del responsable de l’estada esmentada en l’apartat (a) hagi format part del tribunal avaluador.

2. La sol·licitud per a optar a l’esment “Doctor internacional” haurà de lliurar-se en presentar la tesi juntament amb la documentació que acrediti el compliment dels requisits esmentats. La Comissió Acadèmica del Programa avalarà la idoneïtat dels experts que informen la tesi mitjançant escrit raonat.

La defensa de la tesi haurà d’efectuar-se en la universitat en què el doctorand estigués inscrit; en el cas de programes de doctorats conjunts, en qualsevol de les universitats participants o en els termes que indiqui el corresponent conveni de col·laboració.

Normes de permanència

Per a romandre en el programa de Doctorat en Economia i Empresa, l’alumne haurà de mantenir una activitat diària raonable per a desenvolupar la recerca aprovada pel departament sota la direcció del seu director de tesi, així com les col·laboracions de docència i recerca que accepti a proposta del IQS i sempre d’acord amb el seu director de tesi.

La durada ordinària dels estudis de doctorat per a la realització de la tesi doctoral és de tres anys a temps complet, a comptar des de la matriculació del doctorand al programa fins a la presentació de la tesi doctoral. No obstant l’anterior, podran realitzar-se estudis de doctorat a temps parcial prèvia autorització de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat. En aquest cas, la durada màxima dels estudis és de cinc anys des de la matriculació del doctorand fins a la presentació de la tesi doctoral.

Transcorregut aquest període ordinari de tres anys, la permanència d’un estudiant en el programa ha de sol·licitar-se a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat previ consentiment del director de la tesi, exposant raonadament les causes de prolongació d’aquesta. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any, que excepcionalment podria ampliar-se per un altre any addicional. En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga podrà autoritzar-se per dos anys més i, excepcionalment, podria ampliar-se per un altre any addicional.

A l’efecte del còmput del període anterior no es tindran en compte les baixes per malaltia, embaràs o qualsevol altra causa prevista per la normativa vigent.

Així mateix, el doctorand podrà sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud haurà de ser dirigida i justificada davant la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, que es pronunciarà sobre la procedència d’accedir al sol·licitat pel doctorand.

Si transcorreguts els terminis anteriors l’estudiant no presenta la seva tesi, caduquen els seus drets d’inscripció, donant-se-li de baixa del programa de doctorat.

No obstant això, si s’arriba a aquesta situació, però l’estudiant cregués que és degut a una causa greu, podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat que estudiï la possibilitat de no haver d’abandonar aquests estudis. La Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat haurà d’emetre un informe raonat sobre recomanar o no la permanència de l’estudiant en el Doctorat i elevar-lo a la Comissió Permanent de la Junta Acadèmica de IQS School of Management, qui fallarà la decisió final i la comunicarà a l’alumne a través de la Secretaria General de IQS.

Gestió de reclamacions i suggeriments

Qualsevol estudiant del Programa de Doctorat que desitgi formular suggeriments o observacions que poguessin suposar una queixa o una reclamació, haurà de dirigir-se en primer lloc al Coordinador del programa:

Dr. Ramon Palau Saumell
IQS – Universitat Ramon Llull
Via Augusta, 390
08017 Barcelona
Tel.: (34) 932.672.000
Fax.: (34) 932.056.266
e-mail: ramon.palau@iqs.url.edu
Carregant informació...