Vés al contingut

Estudis

Doctorat en Química i Enginyeria Química

IQS ofereix un programa de doctorat atractiu i adequat per als alumnes interessats en la recerca i la innovació en el camp de la Química i l’Enginyeria Química i Industrial. El programa té un enfocament interdisciplinari per a respondre a les necessitats professionals de la indústria ja la formació científica per a la recerca acadèmica i industrial.

IQS va celebrar el curs 2005-06 el centenari de la seva fundació. IQS ha caracteritzat des de sempre pel seu esperit d’innovació, el seu contacte continu amb les empreses i per ser un centre de formació de professionals químics i d’enginyers benvolguts en tots els àmbits de la professió.

Els estudis de doctorat en Química i Enginyeria Química es van iniciar en el IQS en 1964 i s’han mantingut sense interrupció fins al dia d’avui. Al llarg de tota la seva història, IQS ha format doctors en tots els camps relacionats amb la Química i l’Enginyeria Química que, gràcies a la seva incorporació a la indústria química i afí (farmacèutica, alimentària, de pintures, de polímers, etc .) han contribuït significativament a la millora de la qualitat, productivitat, competitivitat i capacitat d’innovació i emprenedoria d’aquestes. En 2008 es va defensar la primera tesi doctoral en Enginyeria Industrial (dels estudis del mateix nom iniciats l’any 2000 en IQS), obrint noves línies de recerca vinculades a l’Enginyeria.

Informació clau

Places

10 places de nou ingrés per curs acadèmic

Inici

Matrícula oberta tot l’any

Àrees

Àrea Química, àrea Enginyeria Química, àrea Enginyeria Industrial

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

A IQS treballaràs en laboratoris i tallers equipat amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics on podràs investigar amb equips avançats durant els teus estudis de doctorat.

Objectius

Inserció laboral

Les principals sortides laborals dels diplomats/as del programa són en les àrees de recerca i gestió de la recerca d’empreses del sector químic-farmacèutic-cosmètic, on exerceixen càrrecs d’alta  responsabilitat en R+D+I, així com en universitats i altres institucions de recerca. Un nombre reduït de doctors/as prossegueix la carrera científica en l’àmbit acadèmic o de centres de recerca.
AQU Catalunya duu a terme periòdicament estudis d’inserció  laboral de les persones diplomades dels diferents programes de doctorat de les universitats catalanes.

Passos de la matrícula

L’admissió al Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química pot sol·licitar-se en qualsevol moment del curs acadèmic. El procediment d’admissió consta de les següents etapes:
 • L’interessat realitza una entrevista amb el coordinador del programa. Al final d’aquesta, el coordinador li lliura els formularis per a sol·licitar l’admissió.
 • El candidat o candidata sol·licita l’admissió a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, aportant la documentació pertinent.
 • En funció dels interessos acadèmics del candidat o candidata, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat contacta amb el Departament corresponent, sol·licitant un informe de valoració.
 • El candidat o candidata presenta el seu projecte de tesi en el Departament, que valora el projecte, la idoneïtat del candidat per a desenvolupar el mateix, la disponibilitat de recursos materials i de finançament, i emet un informe de valoració, signat pel Cap del Departament.
 • La CAPD valora l’informe del Departament i l’expedient acadèmic del candidat i emet la seva resolució ponderant-los un 50% en cada cas. En cas de resolució positiva, la CAPD li assigna un / a professor / a Tutor / ai un / a Director / a de Tesi.
Els procediments i el calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa s’actualitzen al campus  virtual de IQS.

Una vegada finalitzat el procés d’admissió, el Director General de IQS manté una entrevista de benvinguda amb el futur doctorant. El candidat o candidata admès / a disposa de la resta del curs acadèmic per a formalitzar la seva matrícula en la Secretaria General de IQS, moment en què adquireix la condició de doctorand / a. En cas de no ser així, caldria tornar a sol·licitar la seva admissió a la CAPD. Les següents matriculacions anuals es realitzaran durant el mes d’octubre en l’inici de cada curs acadèmic.

Complements de formació

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química no contempla complements formatius per als alumnes que accedeixen al Programa amb un títol de Màster en Química, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Bioenginyeria, Bioquímica, Biotecnologia, Farmàcia i disciplines afins.

Per als estudiants amb títol de Màster diferent dels anteriors, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat podrà, durant el procés d’admissió, assignar complements formatius específics adaptats al perfil d’ingrés del candidat. Així mateix, el candidat o candidata podrà sol·licitar a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat, amb el vistiplau del seu director de tesi, realitzar algun complement formatiu que sigui del seu interès.

Els complements formatius consistiran en assignatures dels Màsters Universitaris en Química, Enginyeria Química o Enginyeria Industrial per la Universitat Ramon Llull o d’altres programes de Màster impartits a IQS que, no havent cursat el candidat en els seus estudis anteriors, es considerin d’especial rellevància per al desenvolupament del seu projecte de tesi. Aquests complements no excediran d’un màxim de 6 ECTS a cursar durant el primer any de tesi.

Ingrés i requisits

Beques per a estudis de doctorat

Anualment IQS convoca ajudes de fins a tres anys de durada per als estudis de Doctorat en IQS. 

L’Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull publica periòdicament la convocatòria d’ajudes per a la recerca que contempla entre altres, accions com el cofinançament de contractes de personal de suport a la recerca, contractes de recerca predoctoral i postdoctoral i beques predoctorals, així com ajudes per a la mobilitat de personal docent i investigador. Igualment, la Universitat Ramon Llull Mantiene un llistat actualitzat de les ajudes Econòmics de caràcter públic al qual poden optar als i les estudiants de doctorat.

Els grups de recerca de IQS mantenen una política activa de captació de recursos per a recerca per diferents vies d’agències i organismes públics, fundacions i empreses privades. Les accions d’especial rellevància en el context del Programa de Doctorat es canalitzen a: equips i infraestructures, projectes competitius (europeus, nacionals), beques predoctorals, bosses de viatge per a doctorands (per a cursos i congressos).

Línies de recerca

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química està organitzat en 9 línies de recerca agrupades a 3 grans àrees temàtiques. Les àrees temàtiques descriuen conjuntament els diferents grups de recerca d’IQS reconeguts per la Generalitat de Catalunya, els laboratoris del Departament de Bioenginyeria d’IQS i els interessos particulars dels diferents professors del programa.

Projectes de recerca

Activitats formatives

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química contempla un conjunt d’activitats que tenen per objecte el desenvolupament dels aspectes formatius que es pretén donar a l’alumne/a d’aquest programa. D’entre els requisits de formació, IQS dóna especial importància a l’assistència als seus professors en aspectes de docència, investigació i gestió (el que en anglès s’anomena teaching and research assistant – TRA), així com la participació als seminaris, conferències i cursos monogràfics d’interès pel doctorand/a que s’organitzin a IQS o d’altres institucions. El conjunt d’activitats formatives que l’alumne/a pot realitzar al Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química són:

 • Assistència a conferències
 • Col·laboració en tasques docents
 • Participació en congressos i cursos especialitzats
 • Impartició de Seminaris de Departament
 • Estades de recerca en un altre centre

Procediment per a l’elaboració i la defensa del pla de recerca

Abans de la finalització del primer any, el doctorand elaborarà un Pla de Recerca detallat que inclourà una exposició d’antecedents, els objectius a assolir, la metodologia a utilitzar i els mitjans necessaris, i la planificació temporal per dur-ho a terme. Aquest pla de recerca, presentat per escrit amb el vistiplau del director/a de tesi i del tutor/a, serà objecte de valoració per la CAPD durant l’avaluació del primer any de doctorat. El doctorand ha de presentar davant de la CAPD, en una sessió pública, el Pla d’investigació detallat seguit d’un torn de preguntes per part dels membres de la CAPD.

Normativa acadèmica

El marc de referència del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química establert a les Normes Generals d’Organització del Doctorat de la Universitat Ramon Llull.

L’adequació específica d’aquesta normativa als programes de doctorat a IQS es recull a les Normes per als Estudis de Doctorat a IQS.

Durada dels estudis i permanència

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a temps complet, a comptar des de la data de primera matrícula del doctorand al programa i fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.

Si, transcorregut aquest termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, la CAPD pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

Prèvia autorització de la CAPD, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data de primera matrícula en el programa fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.

En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es podrà autoritzar per dos anys més que, així mateix i excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

A l’efecte del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, maternitat, paternitat o qualsevol altra causa prevista per la legislació vigent.

Així mateix, el doctorand pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant aquesta, que ha de pronunciar-se sobre la procedència d’accedir o no a la sol·licitud en el termini màxim de 2 mesos.

Calendari acadèmic

L’admissió al programa de doctorat es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic. La primera matrícula en el programa es pot sol·licitar en qualsevol moment del curs acadèmic. Les matrícules posteriors es fan al principi de cada curs acadèmic.

L’avaluació anual dels doctorands es fa durant el mes de juliol. La sol·licitud de defensa de la tesi doctoral es pot dirigir a la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat en qualsevol moment del curs acadèmic. Les reunions ordinàries de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat tenen lloc una vegada al mes.

La sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral pot dirigir-se a la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull en qualsevol moment del curs acadèmic.

Les reunions ordinàries de la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull tenen lloc una vegada al mes.

La defensa de la tesi doctoral es pot realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic.

Veure calendari reunions CAPD

Recursos d’aprenentatge

 • Espais virtuals de comunicació

  Tots els membres del centre tenen accés a Internet, correu electrònic i accés a les plataformes de suport a la formació presencial, de gestió acadèmica i de gestió d’activitats de recerca.

 • Laboratoris

  IQS School of Engineering disposa de 5100 m² de laboratoris equipats amb una àmplia gamma d’instrumentació per a satisfer les necessitats de recerca en Química, Enginyeria Química i Enginyeria Industrial.

 • Biblioteca

  La biblioteca de IQS posa a la disposició dels professors i alumnes els recursos documentals, tant impresos com electrònics, que serveixen de suport al procés d’aprenentatge, docència, recerca, innovació i formació continuada de la comunitat acadèmica i investigadora de IQS. El fons bibliogràfic i documental format per més de 65000 volums i al voltant de 3600 revistes periòdiques cobreix les següents àrees temàtiques: química, enginyeria química, enginyeria industrial, ciència i tecnologia dels aliments, medi ambient, ciència dels materials, seguretat i higiene industrial, economia, gestió empresarial, ètica, biotecnologia i farmàcia.

 • Altres

  Oficina de Relacions Internacionals. Servei de Carreras Profesionales que gestiona les demandes de pràctiques dels estudiants i les demandes de les empreses per a la contractació de nous titulats. Serveis comuns per als Programes de Doctorat de la Universitat Ramon Llull, Associació d’antics alumnes de IQS (AIQS Alumni).

El nombre d’investigadors/as doctoris/as que són Professors/as del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química és 31. Tots/as amb activitat de recerca acreditada i formant part d’un grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR). El percentatge d’investigadors/as amb sexenni viu és del 84% i el nombre total de sexennis reconeguts és de 75.

El professorat es considera adequat i coherent amb els objectius formatius i dimensions del programa. Tots els grups de recerca als quals pertanyen els professors/as investigadors/as del programa participen en projectes competitius de recerca finançats (Pla Nacional, projectes europeus, doctorats industrials) i projectes de col·laboració amb empreses.

Trajectoria científica y acadèmica

Informació de contacte

Dr. Jordi Abellà
Coordinador del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química
Tel.: +34 932 672 000
E-mail: jordi.abella@iqs.url.edu

Professorat

Dr. Alberto Balfagón Costa

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dra. Ana Belén Cuenca González

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Andrés García Granada

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Carlos Eduardo Semino

Departament de Bioenginyeria

Dr. David Sánchez García

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Eduard Serra Hosta

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Giovanni Gómez Gras

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Guillermo Reyes Pozo

Deganat IQS School of Engineering i Departament Enginyeria Industrial

Dr. Jordi Teixidó Closa

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Jordi Díaz Ferrero

Deganat IQS School of Engineering i Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Abellà Iglesias

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Jordi Martorell López

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. José Borrell Bilbao

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Jose Javier Molins Vara

Secretaria General i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Josep Maria Puigoriol Forcada

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Josep Oriol Pou Ibar

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Manuel Abad Roldán

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Marco Antonio Pérez Martínez

Departament Enginyeria Industrial

Dra. Mercedes Balcells Camps

Departament de Bioenginyeria

Dra. Montserrat Agut Bonsfills

Departament de Bioenginyeria

Avatar

Dr. Pedro Palacín Farré

Departament Enginyeria Industrial

Dr. Rafael González Olmos

Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Roger Estrada Tejedor

Departament de Química Orgànica i Farmacèutica

Dr. Salvador Borrós Gómez

Direcció i Departament d’Enginyeria Química i Ciència de Materials

Dr. Santiago Nonell Marrugat

Departament de Química Analítica i Aplicada

Dr. Sergi Colominas Fuster

Departament de Química Analítica i Aplicada

IQS creu fermament en el valor d’internacionalitzar ciència, tècnica i empresa. Per aquest motiu IQS considera fonamentals els intercanvis internacionals com una manera excel·lent de complementar els estudis que enriqueix als estudiants a nivell professional i personal. IQS fomentarà que els doctorands del Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química puguin passar períodes de temps en universitats i centres de recerca estrangers dins dels programes de mobilitat internacional i per enriquir la recerca objecte de la tesi doctoral.

Normativa general generales

Els doctorands i doctorandes que participen en accions de mobilitat es regeixen per la normativa que regula els estudis de doctorat a IQS i a la Universitat Ramon Llull (consultar Planificación Operativa).

Beques de mobilitat

Els doctorands i doctorandes tenen accés a les beques descrites a l’apartat Beques per tal de dur a terme els programes de mobilitat. El servei de Relacions Internacionals de IQS ofereix ajuda als estudiants de doctorat que vulguin realitzar estades internacionals de recerca.

Sistema de garantia interna de la qualitat

El Programa de Doctorat en Química i Enginyeria Química disposa de les polítiques estratègiques de qualitat i de sistemes de garantia interna de la qualitat, amb la finalitat de garantir l’assoliment dels objectius de formació que s’imparteix en el Programa de Doctorat.

La Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmica-Docent de la Universitat Ramon Llull (UQIAD-URL), a partir del treball en xarxa amb les unitats / àrees de qualitat dels centres i facultats, potència, coordina i revisa els processos d’avaluació de l’àmbit acadèmic i docent amb la finalitat de contribuir a garantir els estàndars de qualitat y de excelencia de nuestra Universidad.

Manual de sistema de qualitat de IQS

 

Normes i marc general

La formació doctoral en les universitats espanyoles està regulada, des de l’any 2011, pel RD 99/2011 de 28 de gener, i les seves modificacions posteriors, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat.

La Universitat Ramon Llull ha elaborat les Normes Generals d’Organització del Doctorat en la Universitat Ramon Llull, per a ajudar a la correcta interpretació de la legislació vigent i adaptar-la al funcionament ordinari de la formació doctoral en la URL. En aquestes normes es regulen i desenvolupen tots els procediments relacionats amb l’admissió, supervisió, seguiment, avaluació, dipòsit i defensa de tesi doctoral, títol de doctor i esments, i arxiu de les tesis defensades.

Consultar Normes Generals URL

Normativa doctorats IQS

Els procediments i el calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa s’actualitzen en el campus virtual de IQS.

Tesis defensades en els últims cursos acadèmics

Més informació

Carregant informació...