Vés al contingut

Estudis

Laboratoris d'investigació

Unitat de Processos Químics en Continu

Unitat integrada per equips de planta pilot i laboratori per a la realització de reaccions de química de flux orientades al desenvolupament i escalat industrial de processos en química fina. Realitza activitats de recerca i de transferència de tecnologia a les empreses del sector farmacèutic i de la química fina. Compta amb un equip de professors i investigadors amb una sòlida trajectòria en l'entorn industrial.

Planta Pilot de Bioprocessos

Infraestructura i equips de bioprocés per a la realització de projectes de desenvolupament, optimització, escalat i fabricació de lots de prova. Indicada per a cultius de microorganismes (bacteris, llevats i fongs) en batch i fed-batch en condicions aeròbies i anaeròbies. Organismes classe 1 (no patògens). Inclou operacions de downstream per a les primeres etapes d'aïllament de bioproductes.

Unitat de Nanotecnologia i Materials Avançats

Unitat integrada per diversos laboratoris per a la realització d'activitats de recerca avançada i transferència de tecnologia relacionada principalment amb els materials polimèrics, els biomaterials, els materials ceràmics i el grafè. Inclou zones especials per a microscopis i anàlisis d'imatge, equipament per a caracterització de materials i laboratoris d'enginyeria vascular i biomaterials.

IQS-SCIEX Demo Lab

Laboratori sorgit de la col·laboració entre SCIEX i IQS per a promoure la recerca en tècniques d'anàlisi química basades en l'espectrometria de masses d'alta resolució. Aquest acord fa possible la disponibilitat d'equips potents de nova generació en un entorn universitari en el qual la recerca promou l'estudi de la tècnica i la seva aplicació en entorns industrials com és el cas de la química, la biofarmàcia, la biotecnologia i la proteòmica. La cooperació entre totes dues entitats inclou el treball conjunt entre els experts de SCIEX i els professors i investigadors de IQS.

Neuro & Digital Marketing Lab IQS

El laboratori està dedicat a investigar de manera objectiva el comportament del consumidor per desenvolupar productes i serveis adaptats a les seves necessitats. Mitjançant la plataforma iMOTIONS completa podem mesurar de manera objectiva respostes emocionals i cognitives dels individus davant diferents tipus d'estímuls.

Laboratori de Cromatografia

Laboratori dedicat al desenvolupament i optimització de mètodes d'anàlisis basades en tècniques cromatogràfiques. També a la seva validació, transferència i anàlisi de productes químics en general. Disposa d'una consolidada experiència en l'anàlisi cromatogràfica de matrius molt diverses que inclouen des de productes farmacèutics fins a contaminants ambientals.

Laboratori d’Anàlisi de Metalls

Laboratori especialitzat en l'anàlisi d'impureses metàl·liques en productes farmacèutics i altres matrius, mitjançant tècniques d'espectrometria d'absorció atòmica, espectrofotometria d'emissió atòmica i espectrometria de masses amb plasma acoblat inductivament. Compta amb una consolidada experiència en la realització d'estudis analítics per a empreses del sector farmacèutic en entorn GMP.

Laboratori Mediambiental

Laboratori especialitzat en l'anàlisi de dioxines i altres contaminants orgànics persistents en matrius ambientals (emissions i immissions atmosfèriques, aigües, cendres, residus, sòls, etc.) i en productes per a l'alimentació humana i animal. Acreditacions per ENAC segons norma UNE EN ISO 17025.

Laboratori d’Economia Circular i Sostenibilitat

Laboratori dedicat a promoure la integració de processos (reacció-separació) i la recerca de noves tecnologies de recuperació i reciclatge d'efluents gasosos i aquosos, així com residus. El laboratori disposa també d'una unitat per analitzar la sostenibilitat dels processos tant a la indústria química com a la indústria de depuració d'aigua mitjançant simuladors de processos i programes d'anàlisi de cicle de vida. Compta amb una consolidada experiència en el camp de la recuperació i reutilització de gasos d'efecte hivernacle (CO₂, gasos fluorats), regeneració d'aigua (mitjançant processos d'adsorció, oxidació avançada i membranes) i valorització de residus (bioplàstics, determinació de contaminants persistents).

Laboratori d’Electroquímica

Laboratori dedicat a l'estudi de fenòmens de corrosió de materials d'instal·lacions industrials i el desenvolupament de processos de neteja química. Mitjançant l'anàlisi per microscòpia electrònica amb microanàlisi s'estudia la naturalesa i composició química de materials inorgànics. També s'empren tècniques electroquímiques d'anàlisis.

Laboratori de Fotoquímica

Centra la seva activitat de recerca en el marc de la fotoquímica i de les interrelacions de la llum amb molècules, materials i sistemes biològics. Realitza activitats de R+D+I i de transferència de coneixement i de tecnologia en la fotoprotecció solar, la fotoquimioterapia del càncer, les teràpies fotoantimicrobianes i el diagnòstic per imatges de fluorescència.

Laboratori d’Espectroscòpia

Aplicació de les tècniques espectroscòpiques per a l'anàlisi qualitativa de substàncies. Aquest laboratori realitza estudis per a l'elucidació estructural, anàlisi elemental orgànica, rotació òptica, etc.

Laboratori de Bioquímica

El Laboratori de Bioquímica centra la seva recerca en els Enzims Actius sobre Carbohidrats (CAZymes) implicats en la biosíntesi, modificació i degradació de glicans i glicoconjugats, des d'aspectes fonamentals del seu mecanisme, especificitat i regulació fins a les seves aplicacions en biocatálisis, biologia sintètica i com a dianes terapèutiques en malalties infeccioses.

Laboratori d’Anàlisi Tèrmica

Laboratori de l'àmbit de l'enginyeria química focalitzat en la caracterització tèrmica de substàncies químiques o mescles. Abarca temes relacionats amb la seguretat tèrmica de processos químics, seguretat industrial, simulació i optimització de processos químics i realització d'anàlisi tèrmica i calorimetria.

Laboratori de Bioteràpies

El Laboratori de Bioteràpies està especialitzat en el desenvolupament de pèptids i proteïnes, especialment anticossos, amb aplicacions biomèdiques.

Consulta els nostres programes