Vés al contingut

Estudis

Doctorat en Bioenginyeria

IQS ofereix un programa de doctorat atractiu i adequat per als alumnes interessats/des en la investigació i la innovació en el camp de la biotecnologia i bioenginyeria. El programa té un enfocament interdisciplinari perquè pretén respondre a les necessitats professionals de la indústria biotecnològica i la formació científica per a la recerca acadèmica i industrial.

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria es va crear el 2008, alhora que es va inaugurar l’Edifici de Bioenginyeria d’IQS on s’ubiquen els laboratoris de recerca a l’àmbit de la biotecnologia i la bioenginyeria.

Informació clau

Places

6 places de nou ingrés per curs acadèmic

Inici

Matrícula oberta tot l’any

Àrees

Àrea Química Biològica i Glicobiologia, àrea Biomaterials, àrea Enginyeria de Teixits i àrea Microbiologia

Instal·lacions

Més de 8.700 m² de laboratoris i tallers

A IQS treballaràs a laboratoris i tallers equipat amb les últimes tecnologies. Disposem de laboratoris específics per al Màster en Bioenginyeria on podràs posar en pràctica tot allò que aprens durant el grau.

Objectius

Inserció laboral

Les principals sortides laborals dels egressats i egressades del Programa de Doctorat en Bioenginyeria són principalment en les àrees de recerca i gestió de la recerca en empreses del sector biotecnològic on exerceixen càrrecs d’alta responsabilitat en I + D + i, així com en universitats i altres institucions de recerca. Un nombre reduït de doctors/as prossegueix la carrera científica en l’àmbit acadèmic o de centres de recerca.

Passos de la matrícula

L’admissió al Programa de Doctorat en Bioenginyeria pot sol·licitar-se en qualsevol moment del curs acadèmic. El procediment d’admissió al Programa de Doctorat consta de les següents etapes:
 • L’interessat o interessada sol·licita entrevista amb el coordinador del Programa de Doctorat en Bioingeniería.
 • El candidat o candidata sol·licita l’admissió a la Comissió Acadèmica del
 • Programa de Doctorat (CAPD), aportant la documentació pertinent que li serà lliurada pel coordinador del Programa de Doctorat.
 • En funció dels interessos acadèmics del candidat o candidata, la CAPD contacta amb el Departament corresponent, sol·licitant un informe de valoració.
 • El candidat o candidata presenta el seu projecte de tesi doctoral en el
 • Departament, que valora el projecte, la idoneïtat del candidat o candidata per a desenvolupar el mateix, la disponibilitat de recursos materials i de finançament, i emet un informe de valoració signat per Director/a del Departament.
 • La CAPD valora l’informe del Departament i l’expedient acadèmic del candidat o candidata i emet la seva resolució ponderant-los un 50% en cada cas. En cas de resolució positiva, la CAPD li assigna un/a professor/a Tutor/ai un/a Director/a de Tesi.
Els procediments i el calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa s’actualitzen al campus  virtual de IQS.
Una vegada finalitzat el procés d’admissió, el Director General de IQS manté una entrevista de benvinguda amb el futur doctorant o doctoranda. El candidat o candidata admès/a disposa de la resta del curs acadèmic per a formalitzar la seva matrícula en la Secretaria General de IQS, moment en què adquireix la condició de doctorand/ A. En cas de no ser així, caldria tornar a sol·licitar la seva admissió a la CAPD. Les següents matriculacions anuals es realitzaran durant el mes d’octubre en l’inici de cada curs acadèmic.

Complements de formació

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria no contempla complements formatius per als alumnes que accedeixen al Programa amb un títol de Màster en Bioenginyeria, Biotecnologia, Biomedicina, Bioquímica, Química, Enginyeria química, Farmàcia, o afins. No obstant això, en altres casos, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) podrà, durant el procés d’admissió, assignar complements formatius específics adaptats al perfil d’ingrés del candidat o candidata.

Així mateix, el propi candidat o candidata podrà sol·licitar a la CAPD, amb el vistiplau del seu director/a de tesi, realitzar algun complement formatiu que sigui del seu interès. Els complements formatius consistiran en assignatures del Màster  Universitari en Bioingeniería per la Universitat Ramon Llull o d’altres programes de Màster impartits en IQS que, no havent cursat el candidat o candidata en els seus estudis anteriors, es consideren d’especial rellevància per al desenvolupament del seu projecte de tesi. Aquests complements no excediran d’un màxim de 6 ECTS a cursar durant el primer any de tesi.

 

Ingrés i requisits

Beques per a estudis de doctorat

Anualment IQS convoca ajudes de fins a tres anys de durada per als estudis de Doctorat en IQS.

L’Oficina de Recerca i Innovació de la Universitat Ramon Llull publica periòdicament la convocatòria d’ajudes per a la recerca que contempla entre altres, accions com el cofinançament de contractes de personal de suport a la recerca, contractes de recerca predoctoral i postdoctoral i beques predoctorals, així com ajudes per a la mobilitat de personal docent i investigador. Igualment, la Universitat Ramon Llull Mantiene un llistat actualitzat de les ajudes Econòmics de caràcter públic al qual poden optar als i les estudiants de doctorat.

Els grups de recerca de IQS mantenen una política activa de captació de recursos per a recerca per diferents vies d’agències i organismes públics, fundacions i empreses privades. Les accions d’especial rellevància en el context del Programa de Doctorat es canalitzen a: equips i infraestructures, projectes competitius (europeus, nacionals), beques predoctorals, bosses de viatge per a doctorands (per a cursos i congressos).

El nombre dinvestigadors doctors i doctores que són Professors/es del Programa de Doctorat en Bioenginyeria és de 13. Tots els professors formen part dun grup de recerca reconegut per la Generalitat de Catalunya (SGR). Tots els grups de recerca a què pertanyen els professors/es investigadors/es del programa participen en projectes competitius de recerca finançats (Pla Nacional, projectes europeus, doctorats industrials) i projectes de col·laboració amb empreses.

El percentatge de professors/es investigadors/es amb sexenni viu és del 92% i el nombre total de sexennis reconeguts és de 32. El professorat diferent del Programa de Doctorat en Bioenginyeria cobreix tots els objectius formatius i participen d’una o més línies de recerca del programa. A la taula següent es recull el perfil acadèmic, investigador i curricular dels diferents professors del Programa de Doctorat en Bioenginyeria:

Trajectòria científica i acadèmica

Informació de contacte

Dr. Xevi Biarnés
Coordinador del Programa de Doctorat en Bioenginyeria
Tel: +34 93 267 23 57
Fax: +34 932 056 266
xevi.biarnes@iqs.edu

Línies de recerca

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria està organitzat en set línies de recerca agrupades en quatre grans àrees temàtiques. Les àrees temàtiques descriuen conjuntament els diferents grups de recerca d’IQS reconeguts per la Generalitat de Catalunya, els laboratoris del Departament de Bioenginyeria d’IQS i els interessos particulars dels diferents professors del programa.

 • Àrea Química Biològica I Glicobiología

  Enginyeria enzimàtica i bioinformàtica en glicobiologia i biocatàlisi.
  Enginyeria genètica i metabòlica de bacteris, llevats i microalgues.
  Disseny i optimització de bioprocessos per a la producció de productes d’alt valor afegit.

 • Àrea Biomaterials

  Biomaterials per a transport en teràpia gènica i alliberament de fàrmacs.
  Enginyeria de superfícies i biomaterials per a aplicacions biomèdiques.

 • Àrea Enginyeria De Teixits

  Generació de teixits emprant materials biomimètics per a aplicacions biomèdiques.

 • Àrea Microbiologia

  Microbiologia aplicada a biomedicina, alimentació i tractament daigües.

Activitats formatives

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria contempla un conjunt dʼactivitats que tenen per objectiu el desenvolupament dels aspectes formatius que es pretén donar a lʼalumne/a dʼaquest programa. D’entre els requisits de formació que es contemplen al programa de doctorat, IQS dóna especial importància a l’assistència als seus professors en aspectes de docència, investigació i gestió (el que en anglès s’anomena teaching and research assistant – TRA), així com la participació als seminaris, conferències i cursos monogràfics d’interès pel doctorand/a que s’organitzin a IQS. El conjunt d’activitats formatives que l’alumne/a pot realitzar al Programa de Doctorat en Bioenginyeria són:

 • Assistència al Cicle de Conferències del Departament de Bioenginyeria.
 • Col·laboració en tasques docents.
 • Participació a congressos i cursos.
 • Impartir un seminari de Departament.
 • Estada de recerca en un altre centre

Procediment per a l’elaboració i la defensa del pla de recerca

Abans de la finalització del primer any, el doctorand o doctoranda elaborarà un Pla de Recerca detallat que inclourà una exposició d’antecedents, els objectius a aconseguir, la metodologia a utilitzar i els mitjans necessaris, i la planificació temporal per a dur-ho a terme. Aquest pla de recerca, presentat per escrit amb el vistiplau del Director/a de tesi i del Tutor/a, serà objecte de valoració per la CAPD durant l’avaluació del primer any de doctorat. El doctorand ha de presentar davant la CAPD, en una sessió pública, el seu Pla de Recerca detallat seguit d’un torn de preguntes per part dels membres de la CAPD.

Normativa acadèmica

El marc de referència del Programa de Doctorat en Bioenginyeria de la Universitat Ramon Llull estableix a les Normes Generals d’Organització del Doctorat a la Universitat Ramon Llull disponibles a la web. aquí.

L’adequació específica d’aquesta normativa als programes de doctorat a IQS es recull a les Normes per als Estudis de Doctorat a IQS.

Durada dels estudis i permanència

La durada dels estudis de doctorat és d’un màxim de tres anys a temps complet, a comptar des de la data d’admissió del doctorand al programa i fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.

Si, transcorregut aquest termini de tres anys, no s’ha presentat la sol·licitud de Dipòsit de la tesi doctoral, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) pot autoritzar la pròrroga d’aquest termini per un any més que, excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.
Prèvia autorització de la CAPD, es poden realitzar estudis de doctorat a temps parcial. En aquest cas aquests estudis poden tenir una durada màxima de cinc anys des de la data d’admissió al programa fins a la data d’admissió a dipòsit de la tesi doctoral.
En el cas d’estudis a temps parcial la pròrroga es podrà autoritzar per dos anys més que, així mateix i excepcionalment, es podria ampliar per un altre any addicional.

A l’efecte del còmput del període anterior no es tenen en compte les baixes per malaltia, maternitat, paternitat o qualsevol altra causa prevista per la legislació vigent.

Així mateix, el doctorand pot sol·licitar la seva baixa temporal en el programa per un període màxim d’un any, ampliable fins a un any més. Aquesta sol·licitud ha de ser dirigida a la CAPD i justificada davant aquesta, que ha de pronunciar-se sobre la procedència d’accedir o no a la sol·licitud en el termini màxim de 2 mesos.

Calendari acadèmic

L’admissió al programa de doctorat es pot sol·licitar i realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic. La primera matrícula en el programa de doctorat es pot realitzar en qualsevol moment del curs acadèmic. Les matrícules posteriors es fan al principi de cada curs acadèmic.

L’avaluació anual dels doctorands es fa durant el mes de juliol.

La sol·licitud de defensa de la tesi doctoral es pot dirigir a la CAPD i realitzar la defensa en qualsevol moment del curs acadèmic. La sol·licitud de dipòsit de la tesi doctoral, previ a la defensa, pot dirigir-se a la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull en qualsevol moment del curs acadèmic.

Les reunions ordinàries de la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat (CAPD) tenen lloc una vegada al mes. Les reunions ordinàries de la Comissió de Doctorat de la Universitat Ramon Llull tenen lloc una vegada al mes.

Veure calendari reunions CAPD

IQS creu fermament en el valor d’internacionalitzar ciència, tècnica i empresa. Per aquest motiu IQS considera fonamentals els intercanvis internacionals com una manera excel·lent de complementar els estudis que enriqueix als estudiants a nivell professional i personal. IQS fomenta que els alumnes i alumnes del Programa de Doctorat en Bioenginyeria puguin passar períodes de temps en universitats i centres de recerca estrangers dins dels programes de mobilitat internacional, amb la finalitat d’enriquir la recerca objecte de la tesi doctoral.

Normativa general

Els doctorands que participen en accions de mobilitat es regeixen per la normativa que regula els estudis de doctorat a IQS i en la Universitat Ramon Llull.

Planificació Operativa

Becas de movilidad

Els doctorands tenen accés a les beques descrites en l’apartat beques per a dur a terme els programes de mobilitat. El servei de Relacions Internacionals dona suport als i les estudiants de IQS que vulguin realitzar estades internacionals de recerca.
Oficina Internacional

Tesis defensades en els últims cursos acadèmics

Des de l’inici del programa en 2008, s’han defensat amb èxit 41 tesis doctorals del Programa de Doctorat en Bioenginyeria. Podeu consultar el llistat de les tesis doctorals defensades.

Veure llistat

Normativa i marc general

La formació doctoral en les universitats espanyoles està regulada, des de l’any 2011, pel RD 99/2011 de 28 de gener, i les seves modificacions posteriors, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat. La Universitat Ramon Llull ha elaborat les seves pròpies Normes Generals d’Organització del Doctorat per a ajudar a la correcta interpretació de la legislació vigent i adaptar-la al funcionament ordinari de la formació doctoral en la URL.

En aquesta normativa es regulen i desenvolupen tots els procediments relacionats amb l’admissió, supervisió, seguiment, avaluació, dipòsit i defensa de tesi doctoral, títol de doctor i esments, i arxiu de les tesis defensades.

Els procediments i el calendari de reunions de la Comissió Acadèmica del programa s’actualitzen al campus  virtual de IQS.

Sistema de garantia interna de la qualitat

El Programa de Doctorat en Bioenginyeria disposa de les polítiques estratègiques de qualitat i de sistemes de garantia interna de la qualitat, per tal de garantir l’assoliment dels objectius de formació que s’imparteix al Programa de Doctorat.

La Unitat de Qualitat i Innovació Acadèmica-Docent de la URL (UQIAD-URL), a partir del treball en xarxa amb les unitats/àrees de qualitat dels centres i les facultats, potència, coordina i revisa els processos d’avaluació de l’àmbit acadèmic i docent per tal de contribuir a garantir els estàndards de qualitat i d’excel·lència de la nostra Universitat.

Indicadors quantitatius

Els principals indicadors quantitatius que permeten fer el seguiment del desenvolupament operatiu del Programa de Doctorat en Bioenginyeria es recullen a les taules següents:

Més informació

Carregant informació...