Vés al contingut

Estudis

Acreditació HRS4R

Human Resources Strategy for Researchers

IQS està adherit plenament a la declaració de compromís amb els principis de la “Carta per a Investigadors Europeus” i el “Codi de Conducta per a la contractació d’Investigadors” que impulsa la Comissió Europea. Els avaluadors han acollit amb satisfacció la meticulositat amb què IQS ha alineat les seves pràctiques de recursos humans amb els principis de la Carta i del Codi. Després de l’anàlisi integral del pla d’acció presentat, IQS compleix tots els requisits per utilitzar el segell “HR Excellence in Research”.

La Comissió Europea ha posat en marxa la HRS4R (Human Resources Strategy for Researchers), una eina per donar suport a les universitats, institucions de recerca i organitzacions que financen la recerca en l’aplicació de la “Carta europea de l’investigador” i del “Codi de conducta per a la contractació dels investigadors”. El seu objectiu és contribuir al desenvolupament d’un mercat laboral europeu atractiu per als investigadors.

La carta i el codi de conducta són recomanacions de la Comissió als Estats membres i són aplicables voluntàriament:

  • European Charter for Researchers: la Carta Europea de l’Investigador és un conjunt de principis generals i requisits que defineixen els papers, les responsabilitats i els drets dels investigadors, empresaris i proveïdors de fons.
  • Code of Conduct for the Recruitment of Researchers: el “Codi de Conducta per a la Contractació d’Investigadors”, que no difereix gaire de les regles estàndard que regeixen les contractacions, subratlla la importància de tenir procediments de contractació oberts i transparents, i de comitès de selecció diversos i experimentats.

Documentació de l’acreditació HRS4R

Revisió (2023)

El segell HR Excellence in Research reflecteix el nostre compromís de millora contínua de les polítiques de recursos humans d‟acord amb la Carta Europea d‟Investigadors i el Codi de Conducta per a la Contractació d‟Investigadors, en particular el compromís de disposar de procediments de contractació i avaluació justos i transparents.

Més de 704 organitzacions, 159 d’elles espanyoles, han rebut el logotip HR Excellence in Research.

IQS acull i dóna suport a les recomanacions de la Comissió Europea que contenen la “Carta Europea d’Investigadors” i el “Codi de Conducta per al Reclutament d’Investigadors“.

Així mateix, es compromet, d’acord amb les seves polítiques internes, a desenvolupar la seva estratègia de recursos humans, adherint-se a les recomanacions i els principis enunciats a la Carta i el Codi i a garantir la transparència, l’accessibilitat, l’equitat i la recerca de l’excel·lència en la contractació d’investigadors.