Vés al contingut

Estudis

Departaments IQS School of Engineering

Química Analítica i Aplicada

Presentació

El Departament de Química Analítica i Aplicada està format pels laboratoris de Cromatografia, Mediambiental, Fotoquímica Biològica, Anàlisis Generals, Mètodes Electromètrics, Anàlisis de Metalls i Gestió de Qualitat. Aquesta organització permet que el Departament tracti els aspectes més importants i actuals de la Química.

El Departament desenvolupa recerca fonamental i aplicada. Les línies de treball s’apliquen en camps com el químic, farmacèutic, alimentari, mediambiental, ciències de la vida i energètic.

Docència

El Departament s’encarrega de la docència d’aspectes fonamentals de la química, química dels compostos inorgànics, química física, química analítica, tècniques analítiques avançades, fotoquímica, anàlisi mediambiental i sistemes de gestió de qualitat.

Desenvolupa la seva activitat en les següents titulacions: Grau en Química, Grau en Enginyeria Química, Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, Grau en Biotecnologia, Grau en Farmàcia, Màster en Química Analítica, Màster en Química Farmacèutica, Màster en Ciència i Enginyeria de Materials i Màster en Enginyeria Química.

 

Investigació

Ens centrem en explorar i desenvolupar solucions innovadores per a desafiaments ambientals i tecnològics actuals. Les nostres àrees de recerca inclouen:

 • Contaminants Orgànics Persistents: desenvolupament de mètodes analítics per a la seva determinació, estudi de la seva presència i mètodes d’eliminació en productes de la cadena alimentària, estudi de la seva presència en aire i de la influència sobre aquests dels factors climatològico-estacionals.
 • Estudi de tècniques cromatogràfiques instrumentals i afins (GC, HPLC, GC-MS, HPLC-MS).
  Aplicació de llots de depuradora urbana a la restauració de sòls degradats.
 • Determinació de traces de metalls en mostres mediambientals, farmacèutiques i alimentàries.
 • Caracterització daigües, sòls contaminats i residus.
 • Estudi dels contaminants orgànics a l’atmosfera (emissions i immissions): precursors d’ozó, siloxans i hidrocarburs aromàtics policíclics. Desenvolupament de mètodes analítics per la determinació. Estudi de les fonts i evolució d’aquests contaminants a l’aire.
 • Anàlisi de fàrmacs i substàncies relacionades per tècniques cromatogràfiques i electroforètiques (HRGC, HPLC i HPCE). Disseny, desenvolupament, validació i transferència de procediments.
 • Desenvolupament de sensors electroquímics de gasos.
 • Electroquímica dels fenòmens de corrosió.
 • Biosensors electroquímics.
 • Validació de procediments analítics i confirmació metrològica dequips en sistemes de qualitat ISO 17025, ISO 9001 i GMPs.
 • Adaptació a l’EES: disseny, implementació i millora de sistemes de qualitat a la docència.
 • Fotoquímica biològica
 • Teràpia fotodinàmica i aplicacions teranòstiques de la llum
 • Molècules i nanomaterials fotofuncionals
 • Filtres solars fotoprotectors
 • Noves estratègies en teràpia fotodinàmica antimicrobiana: fotosensibilitzadors codificats genèticament, conjugats pèptid-fotosensibilitzador i fotosensibilitzadors multicatiònics.
 • Noves estratègies en detecció d’oxigen singlet mitjançant sondes de fluorescència.
 • Fotoelectroquímica d’elèctrodes semiconductors nanoestructurats.
 • Fotosíntesi artificial (fotooxidació de laigua).
 • Fotocatàlisi heterogènia aplicada a la descontaminació i producció d’hidrogen.

Vols veure més departaments?