Vés al contingut

Estudis

CORPGOV – Corporate Governance

2021 SGR 01296

Coordinador

El Research Group on Corporate Governance (CORPGOV) és un grup de recerca de la Universitat Ramon Llull que en l’actualitat té el reconeixement d’AGAUR en la modalitat de Grup de Recerca Consolidat.

L’objectiu del grup de recerca CORPGOV és estudiar els mecanismes i pràctiques que influeixen en la forma com es gestionen, controlen i dirigeixen les empreses. El grup centra l’atenció en la investigació de les relacions entre diferents parts interessades en el procés de governança corporativa, com ara accionistes, gestors, directors, consellers, empleats, reguladors i la societat en general.

El grup presta especial atenció als següents temes:

  • Consell d’Administració: Examinar la composició, estructura i rols dels consells, incloent el gènere i la diversitat dels seus membres i el seu impacte en el perfomance de l’empresa, així com l’efectivitat del consell en la seva fusió de supervisió.
  • Compensació executiva: Analitzar el disseny i els efectes dels paquets de compensació executiva, incloent el vincle entre remuneració i performance, la influència de la remuneració en el comportament gerencial i el paper de l’activisme accionarial en la conformació de la remuneració executiva.
  • Qualitat de l’auditoria: L’auditoria és un mecanisme crític de control que ajuda a garantir una bona governança en proporcionar una avaluació independent i objectiva del rendiment financer i els sistemes de control intern d’una organització.
  • Activisme accionarial: Investigar el paper dels accionistes activistes en la promoció de reformes de governança corporativa, incloent les seves estratègies, motivacions i impacte en el rendiment de l’empresa.
  • Inversors institucionals: Estudiar el comportament i influència dels inversors institucionals, com ara fons de pensions i administradors d’actius, en la conformació de pràctiques de governança corporativa, incloent el seu compromís amb les empreses, patrons de votació i estratègies d’inversió.
  • Responsabilitat social corporativa: Examinar el paper de les empreses en abordar qüestions ambientals, socials i de governança, incloent les seves iniciatives voluntàries, compromís amb les parts interessades i impacte social.
  • En resum, el grup de recerca CORPGOV té com a objectiu contribuir a la comprensió de com les empreses poden ser governades de manera que promogui la creació de valor a llarg termini, el rendiment de comptes i la responsabilitat social.