Vés al contingut

Estudis

Hidrolitzats de proteïnes per alimentació animal

20 abril 2021

El Laboratori de Bioquímica d’IQS disposa de mètodes analítics per verificar si els hidrolitzats de proteïnes compleixen els criteris del reglament europeu que limita la presència de proteïnes amb pes molecular superior a 10kDa.

Els hidrolitzats de proteïnes són productes obtinguts per hidròlisi parcial o total de proteïnes animals o vegetals, mitjançant mètodes enzimàtics, per exemple. Són productes molt emprats tant en alimentació animal (preparació de pinsos) com humana (preparació de sopes o similars).

Derivat de la crisi produïda el 1982 per l’aparició de malalties com l’encefalopatia espongiforme bovina (també coneguda com la malaltia de les vaques boges), es va fer necessària una normalització europea per a la fabricació de proteïnes per alimentació animal, i dels límits acceptats de la presència dels agents infecciosos coneguts com a prions (proteïnes de més de 10kDa), causants de la transmissió d’aquest tipus de malalties.

La UE va establir un reglament1 que limita la presència de proteïnes amb pes molecular superior a 10kDa, però es tracta d’una normativa ambigua i sense criteris massa clars. Per aquesta raó, des del Departament d’Agricultura, Ramaderia i Pesca – DARP – de la Generalitat de Catalunya, i en col·laboració amb el Laboratori de Bioquímica d’IQS, es van establir uns criteris propis per a l’aplicació de la normativa europea en la producció d’hidrolitzats de proteïnes per a alimentació animal. Aquests criteris són de compliment necessari per tal que el productor sigui autoritzat i pugui comercialitzar els seus hidrolitzats de proteïnes.

Tècnica d’anàlisi dels hidrolitzats de proteïnes

El Laboratori de Bioquímica d’IQS, sota la direcció del professor Dr. Antoni Planas, és un laboratori de referència per avaluar que els hidrolitzats de proteïna animal siguin hidrolitzats extensius de proteïnes que compleixin el criteri de la norma europea, que la mostra tingui una solubilitat superior al 80% i que la fracció soluble contingui més d’un 85% de proteïnes menors de 10kDa.

La tècnica d’anàlisi inclou les següents etapes:

– estudi de solubilitat de la mostra per gravimetria.

– ultrafiltració tangencial de la fracció soluble amb una membrana de 10kDa.

– anàlisi de la mostra total, del retingut i del filtrat mitjançant electroforesi amb gel desnaturalitzant per tal de visualitzar el perfil de proteïnes.

– determinació quantitativa de les fraccions de més i de menys de 10kDa, mitjançant cromatografia HPLC d’exclusió molecular.

Aquests anàlisis són necessaris per certificar el compliment de la normativa europea i que el DARP autoritzi la comercialització dels hidrolitzats de proteïnes, tant en el cas de demanar l’autorització per la producció d’un producte nou, com per l’exportació d’aquests productes a països europeus, per exemple.

 

 1 Reglament (CE) No 1069/2009 del Parlament Europeu i del Consell de 21 de octubre de 2009, modificat en posteriors revisions, incloent el Reglament (UE) 2017/893 de la Comissió.